قبلی

iso 10013

تومان۱۰۰,۰۰۰

جهت دریافت تخفیف ویژه قبل از خرید با شماره تماس (88024290-021) در ارتباط باشید و یا در واتساپ به شماره (09126111882) پیام دهید.

تهیه مستندات سیستم مدیریت کیفیت

دانلود متن استاندارد ISO 10013:2021

پس از بروز شدن استاندارد ایزو ۹۰۰۱ در سال ۲۰۱۵، سازمان ایزو در سال ۲۰۲۱ استاندارد ایزو ۱۰۰۱۳، راهنمای مستندسازی سیستم مدیریت کیفیت را نیز بروز کرد تا بتواند راهنمایی برای مستندسازی و نگهداری اطلاعات مدون و مستند در ایزو ۹۰۰۱ باشد.

اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺪون، اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ  ﯾﮏ ﺳﺎزﻣﺎن  ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺤﯿﻄﯽ ﮐﻪ در آن ﻗﺮار دارد ، ﻣﻠﺰم ﺑﻪ ﺣﻔﻆ و ﻧﮕﻬﺪاری آن اﺳﺖ .

از اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺪون ﻣﯽ توان برای برقراری ارتباط، اراﺋﻪ ﺷﻮاﻫﺪ ﻋﯿﻨﯽ ﯾﺎ اﺷﺘﺮاک داﻧﺶ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد.

اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺪون  ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷﻮد داﻧﺶ و ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻔﻆ ﺷﻮد و ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮای ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺑﻬﺒﻮد ﻣﺤﺼﻮﻻت ﯾﺎ ﺧﺪﻣﺎت, ارزش اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ.

استاندارد ایزو ۱۰۰۱۳:۲۰۲۱ راﻫﻨﻤﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﻧﮕﻬﺪاری اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺪون  را اراﺋﻪ ﻣﯽ دﻫﺪ.

این استاندارد به شما کمک میکند تا بتوانید مستندات سیستم مدیریت کیفیت را بهتر و حرفه ای تر ایجاد کنید.

اﺟﺮای ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﯾﮏ ﺗﺼﻤﯿﻢ اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ ﺑﺮای ﯾﮏ ﺳﺎزﻣﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺑﻬﺒﻮد ﻋﻤﻠﮑﺮد ﮐﻠﯽ آن ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ و ﻣﺒﻨﺎی ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮای اﺑﺘﮑﺎرات ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪار ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﺪ. صرف نظر از اندازه، پیچیدگی و ﻣﺪل ﺗﺠﺎری ﺑﺮای ﮐﻠﯿﻪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ دارای ﮐﺎرﺑﺮد اﺳﺖ. ﻫﺪف آن اﻓﺰاﯾﺶ آﮔﺎﻫﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ وﻇﺎﯾﻒ و ﺗﻌﻬﺪ ﺧﻮد در ﺑﺮآوردن ﻧﯿﺎزﻫﺎ و اﻧﺘﻈﺎرات ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن و ﻃﺮف ﻫﺎی ذﯾﻨﻔﻊ و دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ رﺿﺎﯾﺖ از ﻣﺤﺼﻮﻻت و ﺧﺪﻣﺎت ﺧﻮد اﺳﺖ.

در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﺤﯿﻂ  ﺳﺎزﻣﺎن از ﺟﻤﻠﻪ ﭼﺎرﭼﻮب ﻫﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و ﻣﻘﺮراﺗﯽ، ﻧﯿﺎزﻫﺎ و اﻧﺘﻈﺎرات ﻃﺮف ﻫﺎی ذﯾﻨﻔﻊ، رﯾﺴﮏ ﻫﺎ و ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎ و جهت اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ ﺳﺎزﻣﺎن در زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ  ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮای ﻧﮕﻬﺪاری و ﺣﻔﻆ ﻣﺪارک ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻃﺮح رﯾﺰی ﻣﯽ ﮐﻨﺪ،   ﻣﻬﻢ اﺳﺖ .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﭘﺬﯾﺮش ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﯿﻔﯿﺖ اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ اﺳﺖ، اﯾﻦ اﻣﺮ در ﻣﻮرد اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺪون آن ﻧﯿﺰ ﺻﺪق ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺪون  ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮐﻞ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﯾﮏ ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎ ﯾﮏ ﺑﺨﺶ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه از آن ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل .

اﻟﺰاﻣﺎت ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺎﻫﯿﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻت و ﺧﺪﻣﺎت، فرایندها، الزامات قراردادی، اﻟﺰاﻣﺎت ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و ﻣﻘﺮراﺗﯽ  و ﻣﺤﯿﻂ ﺧﻮد ﺳﺎزﻣﺎن.

ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺤﺘﻮای اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺪون  ﻧﯿﺰ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ اﻟﺰاﻣﺎت اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻗﺼﺪ دارﻧﺪ آﻧﻬﺎ را ﺑﺮآورده ﮐﻨﻨﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی صنف

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “iso 10013”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *